Buitengewone Algemene Ledenvergadering 24 juni

Geacht lid,

Het bestuur van Roei- en Zeilvereniging De Amstel nodigt u van harte uit om de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van zondag 24 juni 2018 om 16.00 uur bij te wonen. De vergadering zal plaatsvinden in de sociëteit van ons verenigingsgebouw aan de Hobbemakade 122 te Amsterdam.

Doel van deze vergadering is het formeel in functie benoemen van de waarnemend penningmeester Hans Vendrig en waarnemend commissaris Vloot Cees Vente, die zich beiden beschikbaar stellen voor de opengevallen vacatures in het bestuur ten gevolge van het tussentijdse aftreden van Denise Eikelenboom als penningmeester.

De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is derhalve beperkt, als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 24 november 2017
5. Benoeming bestuur:
    + penningmeester - Hans Vendrig (v/h commissaris Vloot)
    + commissaris Vloot - Cees Vente (tevens Vice-Voortzitter)
6. Rondvraag
7. Sluiting

Gezien de aard van de vergadering, dienen de bij de rondvraag te stellen vragen op voorhand uiterlijk 14 dagen voor de vergadering schriftelijk te zijn ingediend bij het bestuur.

De notulen van de algemene ledenvergadering van 24 november 2017 worden uiterlijk 8 dagen voor de buitengewone algemene ledenvergadering geplaatst op het besloten gedeelte van de website van onze vereniging (onder het tabblad “Leden”).

Kandidaatstellingen door andere leden van de vereniging voor bovenvermelde bestuursfuncties behoren volgens artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement uiterlijk 14 dagen voor de datum van de buitengewone algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.

Het dragen van insignes en eretekenen tijdens de ledenvergadering als traditie wordt zeer op prijs gesteld. Wanneer u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn, wordt een afmelding bij de secretaris gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Wim Koopman, voorzitter